អិល -២០០ ចូលរួមក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវនៅស្រុកស្ទូធូ

CL-1500 បានធ្វើដំណើរលើ Izhevsk ហើយចាប់ផ្តើមបេសកកម្មការងាររបស់ខ្លួន

AMP CL-1500 ទីបីនៅ Novosibirsk

អតិថិជននៅកាហ្សានបានតំឡើង CL-1500 ទីបី